ประชุมคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์ปฎิรูปการเรียบนรู้จังหวัดน่าน
ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยเป็นอย่างดี ให้ส่งข้อมูลภายใน 14ตค.59 และ ประชุมยืนยันข้อมูลในวันที่19ตค.2559

74962 74964 74967

ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล
– กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ได้จัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ให้กับรร.ขยายโอกาส การจัดการศึกษาการมีงานทำ มีหัวข้อดังนี้

กลไกล/บูรณาการ  เน้นโรงเรียนขยายโอกาส ด้วยเหตุผลงบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์

ข้อมูลสารสนเทศ

ท่านรองสมัย     ธนะภาษี  เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมดังนี้

 1. การจัดการข้อมูลสารสนเทศ
 2. มอบให้แต่ละหน่วยงานช่วยจัดเก็บตามแบบฟอร์มที่แจกให้
 3. ข้อมูลที่จัดทำเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับ และ
  1. ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลการจัดการศึกษาของจังหวัดน่าน นำข้อมูลเป็นข้อมูลฐานข้อมูลในการวางแผนจัดการศึกษาของจังหวัดน่าน เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนด้อยโอกาส  ปัญหาสุขภาพ ฯลฯ
  2. นำเสนอข้อมูลให้ฝ่ายกลไก/บูรณาการ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และร่วมกันจัดการศึกษา
  3. นำข้อมูลมาจัดทำแผนจัดการศึกษาจังหวัดน่าน เสนอกศจ.น่าน
 4. ข้อมูลสารสนเทศที่จะจัดเก็บ
  1. ข้อมูลการศึกษาทั่วไป ของจังหวัดน่าน
  2. ข้อมูลเจาะลึกของ 2 อำเภอเป้าหมาย
 5. รายละเอียดข้อมูลดังนี้
 • ข้อมูลประชากรวัยเรียนของจังหวัดน่าน (อายุ  0  –  25  ปี)  ปี พ.ศ.2558
 • ข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดน่านจำแนกตามสังกัด
 • ข้อมูลจำนวนนักเรียนในจังหวัดน่านจำแนกตามสังกัด
 • ข้อมูลครูในจังหวัดน่านจำแนกตามสังกัด
 • ข้อมูลห้องเรียนในจังหวัดน่านจำแนกตามสังกัด
 • อัตราส่วนครูต่อนักเรียนในจังหวัดน่านจำแนกตามสังกัด
 • อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนในจังหวัดน่านจำแนกตามสังกัด
 • ข้อมูลจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดน่านจำแนกตามขนาดของจำนวนผู้เรียน ปีการศึกษา 2558
 • ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการศึกษาตามสังกัด ปีการศึกษา  2558
 • จำนวนนักเรียนในจังหวัดน่านจำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา  2558
 • จำนวนห้องเรียนในจังหวัดน่านจำแนกตามชั้นเรียน ปีการศึกษา  2558
 • ข้อมูลจำนวนนักเรียนย้อนหลัง ปีการศึกษา  2557- 2554
 • จำนวนครูและบุคลากรในจังหวัดน่าน ปีการศึกษา   2558
 • ข้อมูลจำนวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา  2558
 • ข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการในจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2558
 • ข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2558
 • ข้อมูลจำนวนผู้เรียนการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดน่าน  ปีงบประมาณ  2557 – 2559
 • ข้อมูลจำนวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพในจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ  2557 – 2559
 • ข้อมูลการดำเนินการศึกษาตามอัธยาศัย (กิจกรรมส่งเสริมบ้านหนังสือชุมชน) ในจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ  2557 – 2559
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2557
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2557
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2557
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O – NET)  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา   2554-2558
 • ข้อมูลผลทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา   2558 -2555
 • ข้อมูลผลทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ความสามารถด้านภาษา ปีการศึกษา   2555-2558
 • ข้อมูลผลทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ความสามารถด้านคิดคำนวณปีการศึกษา   2555-2558
 • ข้อมูลผลทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ความสามารถด้านเหตุผลปีการศึกษา   2555-2558
 • ข้อมูลผลทดสอบคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ความสามารถด้านอ่านเขียนเขียนได้ปีการศึกษา   2555-2558
 • จำนวนเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดน่าน ปี พ.ศ.2558
 • จำนวนเด็กพิการในจังหวัดน่าน ปีการศึกษา  2558
 • ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในจังหวัดน่าน ปีการศึกษา  2558
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6
 • ข้อมูลนักเรียนขาดแคลนเครื่องเขียน แบบเรียน เสื้อผ้า  ปีการศึกษา  2558
  ชั้นอนุบาลปีที่  1-2
 • ข้อมูลนักเรียนขาดแคลนเครื่องเขียน แบบเรียน เสื้อผ้า  ปีการศึกษา  2558
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6
 • ข้อมูลนักเรียนขาดแคลนเครื่องเขียน แบบเรียน เสื้อผ้า  ปีการศึกษา  2558
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6
 • จำนวนนักเรียนในจังหวัดน่านที่มีปัญหาสุขภาพ ปีการศึกษา  2558
  ชั้นอนุบาลปีที่  1- 2
 • จำนวนนักเรียนในจังหวัดน่านที่มีปัญหาสุขภาพ ปีการศึกษา  2558
  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6
 • จำนวนนักเรียนในจังหวัดน่านที่มีปัญหาสุขภาพ ปีการศึกษา  2558
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6
 • จำนวนนักเรียนในจังหวัดน่านที่มีปัญหาสุขภาพ ปีการศึกษา  2558
  ชั้นอนุบาล –  ม.6
 • จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามสังกัด
 • จำนวนห้องเรียนของสถานศึกษาเอกขนในจังหวัดน่าน
 • จำนวนนักเรียนของสถานศึกษาเอกขนในจังหวัดน่าน
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2554 – 2558
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2558
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2558
 • ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2558
 • ผลการประเมินการอ่านของนักเรียน ปีการศึกษา  2558
 • ผลการประเมินการเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา  2558
 • ผลการประเมินการคิดคำนวณของนักเรียน ปีการศึกษา  2558
 • ข้อมูลนักเรียนขาดแคลนเครื่องเขียน แบบเรียน  เสื้อผ้า  ปีการศึกษา  2558
 • ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา  2558
 1. ให้ทุกหน่วยงานส่งงานภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ ฝ่ายเลขาฯนำข้อมูลมาประมวลผล
 2. การประชุมเพื่อยืนยันข้อมูล ในที่ประชุมมีมติ ประชุมวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 30 น.
 3. ข้อเสนอแนะ
  1. การประสานงานแต่ละหน่วยงานควรส่งเป็นหนังสือ เป็นทางการเพื่อให้ดำเนินการได้ตามระบบ
  2. แต่ละหน่วยงานควรนำโครงสร้างฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนำไปสู่การจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อไป
  3. ข้อมูลประเภทของคนพิการ ควรปรับให้สอดคล้องกับประเภทความพิการตามพรบ.
  4. สำนักพุทธฯ ขออนุญาตเป็นเด็กยากจนทั้งหมด
  5. ฐานข้อมูลโรงเรียน 2 อำเภอ

74974 74975 74976 74977 74978 74979 74980 74981 74982 74983 74984 74985 74986 74987

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s