รูปภาพ

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน
องค์กร……….องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน……….จังหวัด………น่าน………….
เลขที่ข้อตกลง………58-00018……………..
รายงานงวดที่…1…จากเดือน………ตุลาคม 2558……….ถึงเดือน……..มิถุนายน 2559…….

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

1. ข้อเสนอโครงการโดยย่อ
• เป้าประสงค์
เด็กและเยาวชนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 5,000 คน ได้รับการพัฒนาด้านทักษะและการเรียนรู้ โดยมีกลไกของจังหวัดสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
• วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผนและติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
2. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ที่มีการจัด องค์ประกอบและแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกัน สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงกลไกและข้อมูลนาสู่การวางแผนและกำกับติดตามการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เกิดแผนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาของจังหวัด
• ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. มีข้อมูลและระบบสารสนเทศสำหรับการวางแผนและติดตามการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน
2. มีสมัชชาการศึกษาจังหวัดหรือกลไกความร่วมมือของจังหวัดที่มีการจัดองค์ประกอบและแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกัน สามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่จบเพียงโครงการสิ้นสุด
3. เด็กและเยาวชนในจังหวัดน่านอย่างน้อย 30,000 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
4. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลและการทำงานร่วมกันของกลไกปฏิรูป การเรียนรู้จังหวัด

2. กิจกรรมที่ดำเนินการในงวดนี้

กิจกรรมตามแผน(ในงวดนี้) ได้ทำเมื่อวันที่

ผลสรุปที่สำคัญของการทำกิจกรรม

กลุ่มและจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม

อธิบายผลที่เกิดขึ้น

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
ครั้งที่ 1 22ม.ค.2559 คณะกรรมการ 11 คน คณะทำงาน 1 คน 1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
1.1 การจัดทำข้อมูลมีข้อมูลทั่วไปของจังหวัดน่านแต่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่
1.2 อยู่ระหว่างหาทีมงานจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม
2. ได้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้เพื่อ การมีงานทำ 27ม.ค.59 โดย สสค. จำนวน 3 คน คือ นายสมเพ็ชร สิทธิชัย นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ นางระเบียบ สิทธิชัย
3. ได้แนวทางและเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำที่ชัดเจน และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมโครงการเพิ่มเติม
4. มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประสานงาน เพื่อเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
และให้นายสมเพ็ชร สิทธิชัย จัดทำข้อมูลและสรุป ผลการดำเนินงานโครงการเพื่อนำเสนอ
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 25 ก.พ. 2559 คณะกรรมการ 11 คน
คณะทำงาน 1 คน
1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
1.1 การจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศอยู่ระหว่างดำเนินการและพบปัญหาจากการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลเนื่องจากคณะทำงานเป็นข้าราชการมีงานประจำทำให้การดำเนินงานล่าช้า
1.2 มีการประสานงานเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เป็นการภายใน
2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา “การจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ” ของโรงเรียนเป้าหมาย
3. ร่วมพิจารณาข้อมูลและสรุปผลการดำเนินที่จะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
พิเศษ 9 ก.พ. 2559 คณะกรรมการ 13 คน
คณะทำงาน 1 คน
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1. รับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
1.1 นโยบายจังหวัดน่าน(ทั่วไป)
1.2 นโยบายด้านการศึกษา ให้จัดการศึกษาเชื่อมโยงกับด้านอื่นๆและมุ่งให้เรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
2. นำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้คณะกรรมการโครงการได้ดำเนินการอย่างจริงจังไม่ต้องรอราชการและทำให้เกิดกลุ่มฮักเมืองน่านด้านการศึกษา
ครั้งที่ 3 3 มี.ค. 2559 คณะกรรมการ 11 คน
คณะทำงาน 1 คน
1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
1.1 มีแผนพัฒนาการศึกษา”การจัดการเรียนรู้เพื่อ การมีงานทำ” ของ ร.ร.เป้าหมาย 12 โรง
1.2 มีการกำหนดเครือข่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คือ ร.ร.มัธยมศึกษาในเขตบริการของอำเภอเป้าหมายดำเนินการ
1.3 คณะทำงานได้จัดทำเครื่องมือการเก็บข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม
2. ทราบแนวทางและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแห่งเอเชีย จากผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมนำมาเสนอให้ทราบ
3. ได้ผู้แทนเข้าประชุมร่วมกับ สสค.เรื่องนักรณรงค์สื่อสารยุคใหม่ จำนวน 3 คน ตัวแทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัด / สวท.จ.น่าน /และ สพป.น่าน เขต 2
ครั้งที่ 4 1 เม.ย. 2559 คณะกรรมการ 13 คน
คณะทำงาน 1 คน
1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
1.1 คณะทำงานนำเสนอเครื่องมือการเก็บข้อมูลโรงเรียนและแนวทางการดำเนินงาน
1.2 จัดทำรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานการจัด การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
2. รับทราบผลการประชุมนักรณรงค์สื่อสารยุคใหม่ โดย ดร.ระเบียบ สิทธิชัย
3. ได้ผู้แทนเข้าประชุมถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัด ของ 15 จังหวัด 4-6 เม.ย. 59 โดยสสค.จำนวน 3 คน
ครั้งที่ 5 11 เม.ย. 2559 คณะกรรมการ 11 คน
คณะทำงาน 1 คน
1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
1.1 การจัดเก็บข้อมูล ของ ร.ร.เป้าหมาย 12 โรงอยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2 ได้ปรับเพิ่มเติมรายละเอียดเครื่องมือเก็บข้อมูลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม
2 รับทราบผลการประชุมถอดบทเรียนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัด ของ 15 จังหวัดและได้แนวทางการ Benchmarking การดำเนินงาน
3 ทราบความก้าวหน้าในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ และปัญหาจากการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
พิเศษ 11 เม.ย. 2559 คณะกรรมการ 10 คน
คณะทำงาน 1 คน
ผู้บริหารโรงเรียน 12 คน
ครูผู้สอน 12 คน
ประชุมกลุ่มเป้าหมายดำเนินการ
1. ชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่และการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ การดำเนินงานลงสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียน
2. แนวทางการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การประสานงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น
3. การจัดทำโครงการและกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
ครั้งที่ 6 9 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ 10 คน
คณะทำงาน 1 คน
1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
1.1 การดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเป้าหมายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน
1.2 การจัดเก็บข้อมูล ของ ร.ร.เป้าหมาย 12 โรง ปัญหาและข้อจำกัดในการปฏิบัติจริง
2. แนวทางการดำเนินงานจัดเวทีเสวนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ ระดับ โรงเรียน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และการมอบหมายงานแก่คณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อดำเนินการ
3. แนวทางการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายอาชีวศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ 108 อาชีพ
ครั้งที่ 7 31 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ 10 คน 1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
1.1 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของโครงการ
1.2 สรุปผลการจัดเวทีเสวนา
– ด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะทำงาน
– ผลที่เกิดจากเวทีเสวนาทั้งระดับโรงเรียนและระดับอำเภอ
1.3 มอบหมายงานในการสรุปผลการดำเนินงานการจัดเวทีเสวนาทั้งหมด
2. การสรุปงานและเขียนบทความเพื่อเสนอ สสค. มอบหมายให้นายสมเพ็ชร สิทธิชัย
3. การรายงานการดำเนินงานโครงการประจำงวดด้านการเงินมอบหมายให้ จนท.อบจ.น่าน ที่รับผิดชอบฝ่ายการเงินโครงการ ด้านวิชาการมอบเลขานุการและ ดร.ระเบียบ สิทธิชัย
ครั้งที่ 8 5 มิ.ย. 2559 คณะกรรมการ 7 คน
คณะทำงาน 1 คน
1. รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ
1.1 การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำของโรงเรียน 12 โรง
1.2 การกำกับติดตามการดำเนินงานระดับโรงเรียนและการเบิกจ่ายงบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรม
2. แนวทางการดำเนินงานโครงการ
2.1 การเตรียมการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
2.2 การดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ การกำกับติดตาม การคัดเลือกกิจกรรมเด่นของโรงเรียน
2.3 การประสานการดำเนินงานกับเครือข่ายอาชีวศึกษา
2. การประชุมด้านการจัดทำฐานข้อมูล
ครั้งที่ 1 2 ก.พ.2559 คณะกรรมการ 6 คน
คณะทำงาน 1 คน
1. การรวบรวมข้อมูลที่ดำเนินการไว้เดิม
2. การกำหนดกรอบการดำเนินงาน
3. การเสนอแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 11 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ 8 คน
คณะทำงาน 1 ท่าน
คณะวิทยากร 5 ท่าน
คณะเข้าร่วมประชุม 11 คน
1. การชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศของโครงการ
2. การจัดทำเครื่องมือและปรับปรุงเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งที่ 3 11 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ 8 คน
คณะวิทยากร 5 คน
ครูผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลโรงเรียนเป้าหมาย 12 คน
1. การชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศของโครงการ
2. ก1. โรงเรียนเป้าหมายจำนวน 12 โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกับ สสค.ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน
2. มีคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดตามประกาศของ อบจ.น่าน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานระบบข้อมูลโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
3. จัดเวทีเสวนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับโรงเรียน
ระดับจังหวัด โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 27 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ 10 คน
ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา 400 คน
ประเด็น “เดินหน้าการศึกษาน่าน”
1. เป็นกิจกรรมเวทีเสวนาภาคเช้า(เวทีกลาง) ที่มีผู้ร่วมเสวนาบนเวที จำนวน 7 คน ผู้ดำเนิน 1 คน คือ
1) นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
2) ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค.
3) นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายก อบจ.น่าน
4) นายชูเกียรติ ด่านธนทรัพย์ ศธ.จ. น่าน
5) รศ.ดร.คมสันต์ อำนวยสิทธิ์ รอง อธิการบดี มทร.จ.น่าน
6) น.ส.ปภารัตน์ สายวงค์ ผู้แทนครู รร.สตรีศรีน่าน
7) นายธนากร แสนคำสอ ผู้แทนนักเรียน รร.นคศ.
8) ดร.บังอร เสรีรัตน์ จาก สสค. ผู้ดำเนินการเสวนา
2. ได้เสนอมุมมองด้านการศึกษาของจังหวัดน่าน และแนวทางการจัดการศึกษาสู่ ศตวรรษ ที่ 21
คณะกรรมการ 10 คน
ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา 60 คน ประเด็น “การจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ”
1. เป็นกิจกรรมเวทีเสวนาในภาคบ่าย(เวทีย่อย) มีผู้ร่วมเสวนา ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสค. ว่าที่ รต.สมเดช อภิชยกุล รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยปัญญาภิวัตน์ นายสมัย ธนะศรี รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลายอาชีพ และภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการเสวนาโดย นาสมเพ็ชร สิทธิชัย เลขานุการโครงการฯ
2. ได้ถึงมุมมองทางด้านการศึกษาและความพร้อมของคนจังหวัดน่านในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
คณะกรรมการ 10 คน
ระดับอำเภอ อำเภอสันติสุข
2 มิ.ย. 2559
คณะกรรมการ 9 คน
ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา 50 คน
ประเด็น “การจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ”
1. เป็นกิจกรรมเวทีเสวนา มีผู้ร่วมเสวนา ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายอนุชา สุวรรณ นายอำเภอสันติสุข ว่าที่ รต.สมเดช อภิชยกุล ประศูนย์ปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดน่าน นายภาวัต สัตตยวงศ์ กศจ.น่าน ภาคประชาชน และผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลายอาชีพ และภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการเสวนาโดย นายสมเพ็ชร สิทธิชัย เลขานุการโครงการฯ
2. ได้รับทราบมุมมองทางด้านการศึกษาและความพร้อมของจังหวัดน่านในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำและการเตรียมการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
3. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาอำเภอสันติสุข
อำเภอทุ่งช้าง
8 มิ.ย. 2559
คณะกรรมการ 8 คนคณะทำงาน 7 คน
ผู้เข้าร่วมเสวนา 60 คน
1. เป็นกิจกรรมเวทีเสวนา มีผู้ร่วมเสวนา ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นายหาญชัย ไชยวงศ์ ปลัดอาวุโสปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอทุ่งช้าง ว่าที่ รต.สมเดช อภิชยกุล ประศูนย์ปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดน่าน นายสันต์ อินทะรังสี สจ.น่าน นายวันชาติ สารใจ รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพปัว นายสมเจตน์ วิมลเกษม ประธานชมรมครูภูมิปัญญาจังหวัดน่าน และผู้เข้า ร่วมเสวนาจากหลากหลายอาชีพ และภาคส่วนต่างๆ ดำเนินการเสวนาโดย นายสมเพ็ชร สิทธิชัย เลขานุการโครงการฯ
2. ได้รับทราบมุมมองทางด้านการศึกษาและความพร้อมของจังหวัดน่านในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำและการเตรียมการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21
3. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาอำเภอทุ่งช้าง
ระดับโรงเรียน 1.โรงเรียน มณีพฤกษ์
2 มิ.ย. 2559
คณะกรรมการ 2 คน
ผู้เข้าร่วมเสวนา 40 คน
1. ได้ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่
1.1 การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
1.2 การเรียนรู้โดยการอยู่ร่วมกับสังคมและการอยู่กับป่าอย่างมีความสุข
1.3 การจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำและช่วยเหลือตนเองได้ด้านท่องเที่ยวและค้าขายผลิตภัณฑ์กาแฟมณีพฤกษ์
2. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนมณีพฤกษ์ จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
2.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)25 พ.ค. 2559 คณะกรรมการ 5 คน
ผู้เข้าร่วมเสวนา 35 คน
1. ได้ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่
1.1 การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อตอบสนอง ความต้องการการมีงานทำของนักเรียนในอนาคต
1.2 การเรียนรู้โดยการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเกิดความต้องการการมีงานทำและช่วยเหลือตนเองได้
2. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
3.โรงเรียน บ้านน้ำเลียง
25 พ.ค. 2559
คณะทำงาน 2 คน ผู้เข้าร่วมเสวนา 35 คน 1. ได้ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่
1.1 การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อตอบสนอง ความต้องการการมีงานทำของนักเรียนในอนาคต
1.2 การเรียนรู้โดยการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเกิดความต้องการการมีงานทำและช่วยเหลือตนเองได้
2. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำเลียง จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4.โรงเรียน บ้านปางแก
26 พ.ค. 2559
คณะทำงาน 2 คน ผู้เข้าร่วมเสวนา 30 คน 1. ได้ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่
1.1 เข้าใจสภาพความต้องการของเด็กนักเรียน เพิ่มหลักสูตรการเรียนภาษา ต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการมีงานทำของเด็กภายในโรงเรียน และรวมไปถึงความรู้ด้านเทคโนโลยี
1.2 บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้เรียนของเด็กแต่ละคน ซึ่งมีพื้นฐานครอบครัว และสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อความต้องการการมีงานทำที่แตกต่างกันออกไป
2. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนบ้าน ปางแกจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
5.โรงเรียนชุมชนบ้าน ทุ่งช้าง
26 พ.ค. 2559
คณะกรรมการ 1 คน
คณะทำงาน 2 คน
ผู้เข้าร่วมเสวนา 35 คน
1. เด็กนักเรียนในโรงเรียนยังต้องการการส่งเสริมด้านการมีงานทำ
2. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน แนะนำในการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่
3. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
6.โรงเรียน ชุมชนศิลาแลง
31 พ.ค. 2559
คณะกรรมการ 1 คน
คณะทำงาน 2 คน
ผู้เข้าร่วมเสวนา 40 คน
1. ได้ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่
1.1 การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัด การเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อตอบสนอง ความต้องการการมีงานทำของนักเรียนในอนาคต
1.2 การเรียนรู้โดยการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเกิดความต้องการการมีงานทำและช่วยเหลือตนเองได้
2. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนชุมชนศิลาแลงจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
7. โรงเรียน ป่าแลวหลวง
23 พ.ค. 2559
คณะกรรมการ 3 คน 1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในลักษณะ “ประชารัฐ” โดยให้การสนับสนุนในด้าน คน(Man) ทุนหรืองบประมาณ(Money) วัสดุอุปกรณ์(Material) และการบริหารจัดการ(Management)
2. บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
3. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนชุมชน ศิลาแลงจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
8.โรงเรียน บ้านดู่พงษ์
24 พ.ค. 2559
คณะกรรมการ 3 คน 1. การจัดการเรียนรู้ควรเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วน โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม
2. ภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุน
3. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนบ้านดู่พงษ์จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
9.โรงเรียน ราษฎร์รัฐพัฒนา
19 พ.ค. 2559
1. ทุกกลุ่ม ทุกหน่วยงาน ชุมชน วัด ล้วนมีส่วนในการจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันกับ บ้าน วัด และโรงเรียน และจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อมุ่งเน้นในส่วนทักษะพื้นฐานทางด้านอาชีพ
3. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนาจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
10. โรงเรียน ศรีนาม่าน
19 พ.ค. 2559
คณะกรรมการ 2 คน 1. ได้ข้อมูลสารสนเทศ สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ได้แก่
1.1 การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อตอบสนอง ความต้องการการมีงานทำของนักเรียนในอนาคต
1.2 การเรียนรู้โดยการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเกิดความต้องการการมีงานทำและช่วยเหลือตนเองได้
2. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนศรีนาม่านจากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
11.โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
19 พ.ค. 2559
1. จัดรายวิชาแนะแนว เพื่อแนะนำลักษณะกาทำงานของแต่ละอาชีพที่มีความต้องการในตลาดแรงงานภายในอำเภอ และจังหวัด
2. เสริมสร้างทักษะที่สำคัญให้แก่นักเรียน 3 ด้าน คือ 1.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รู้จักคิดวิเคราะห์ให้เป็น แก้ไขปัญหาได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ 2.ทักษะชีวิตและอาชีพ มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบ มีทักษะทางสังคมและเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3.ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี สามารถใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลรวมทั้งการผลิตสื่อ หรือเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์
3. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนบ้าน ห้วยแฮ้ว จากการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
12.โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เทศบาลบ้านพระเนตร)
14 พ.ค. 2559
คณะกรรมการ 4 คน 1. จัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1.จัดในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ทักษะอาชีพ ทั้งที่โรงเรียนดำเนินการร่วมกับชุมชน และดำเนินร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 2.จัดในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 3.จัดในกิจกรรมชุมชน 4.จัดในโครงการการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)โดยการจัดอบรมอาชีพการดุนโลหะ และแหล่งเรียนรู้อาชีพชุมชน
2. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียน
3. โรงเรียนร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน/องค์กร ในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
4. ได้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยา(เทศบาลบ้านพระเนตร) จากการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วน

2.สรุปงบประมาณประจำงวด
รวมรายรับ 900,000 บาท รวมรายจ่าย 594,636 บาท

3.ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ
3.1 ปัญหาในติดต่อการประสานงานกับเครือข่ายคณะทำงาน หน่วยงานและองค์ต่างๆ เนื่องจากบางหน่วยงานยังให้ความสำคัญน้อย
3.2 การดำเนินกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่เต็มตามศักยภาพ ประกอบกับคณะทำงานส่วนใหญ่มีภาระหน้าที่ในงานประจำ ซึ่งไม่สอดรับกับการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงระยะเวลาที่มีการขับเคลื่อน/ดำเนินกิจกรรม
4.ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้างต้น
– ควรมีการวางแผนการทำงานให้ชัดเจน เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และสอดรับกับแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ
– ควรมีการซักซ้อมแนวทางการดำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพื่อให้คณะทำงานได้เกิดความเข้าใจ มีความชัดเจนในด้านข้อมูลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนที่จะกำหนดการเสวนา หรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับกลุ่มบุคคล/วงเสวนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินกิจกรรม
5.แผนงาน/กิจกรรมที่จะดำเนินการในงวดต่อไป
( ) ตามแผนเดิมที่ระบุในข้อเสนอโครงการ
(/) มีการปรับเปลี่ยนจากข้อเสนอโครงการ (ระบุ กิจกรรม/รายละเอียด/ระยะเวลาที่จะปรับเปลี่ยน)
โครงการ ข้อ 12 งบประมาณ หมวดกิจกรรม ที่ 2 พัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน รายละเอียด ข้อ 2 ติดตั้งกลไกปฏิรูประดับจังหวัดโดยตั้งคณะกรรมการและศูนย์ประสานงานเขตปฏิรูปการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนเป็น คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาโรงเรียน คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาตำบล และคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาอำเภอ และที่ตั้งของสมัชชาการศึกษา โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม
6.โครงการเป็นแหล่งดูงาน ต้นแบบ หรือเผยแพร่นวัตกรรม
( /) ไม่มีการดูงาน เป็นต้นแบบหรือเผยแพร่นวัตกรรมให้กับโรงเรียน/หน่วยงานอื่น
( ) มี จำนวน………..ครั้ง ได้แก่ (ให้รายละเอียด)……………….โรงเรียน…………………………..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s