รายชื่อครูสอนดีจังหวัดน่าน

สำหรับผลการคัดเลือกครูสอนดีและครูผู้รับทุนครูสอนดี ระดับท้องถิ่น ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” จังหวัดน่าน ประจำปี 2554 คัดเลือกจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 1 อ.เมือง 17 ราย เวียงสา 22 ราย นาน้อย 9 ราย ภูเพียง 7 ราย แม่จริม 7 ราย สันติสุข 6 ราย บ้านหลวง 5 ราย และนาหมื่น 4 ราย และเขต 2 อ.ปัว 24 ราย ท่าวังผา 17 ราย เชียงกลาง 9 ราย บ่อเกลือ 7 ราย ทุ่งช้าง 6 ราย เฉลิมพระเกียรติ 6 ราย และอำเภอสองแคว 4 ราย รวมครูสอนดี 170 ราย และทุนครูสอนดี 5 ราย

โครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี”

จังหวัดน่าน พ.ศ. ๒๕๕๔

 

P รอบแรก

1)      บัญชีรายชื่อครูสอนดี

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

อปท.

หมายเหตุ

1 นางทัศนีย์      นันทสว่าง สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน ทม.
2 นางพรรณทิพย์   คณะเทศ จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน ทม.
3 นายวัชระ   วงศ์สิทธิ์ ราชานุบาล เทศบาลเมืองน่าน สพป.น่าน เขต 1
4 นางภัทรา   ขจรฤทธิ์ ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน ทม.
5 นางเสาร์แก้ว  สุวรรณประชา บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) เทศบาลเมืองน่าน สพป.น่าน เขต 1
6 นางพิมพ์พันธ์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ราชานุบาล เทศบาลเมืองน่าน สพป.น่าน เขต 1
7 นางสุมล  เหลี่ยมวานิช ราชานุบาล เทศบาลเมืองน่าน สพป.น่าน เขต 1
8 นายสายชิน  สุยะนา น่านคริสเตียนศึกษา เทศบาลเมืองน่าน เอกชน
9 นายชิน  เสนา วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เทศบาลเมืองน่าน อาชีวศึกษา
10 นางเสาวรีย์  แก้วเทพ น่านคริสเตียนศึกษา เทศบาลเมืองน่าน เอกชน
11 นางพัทธ์ธีรา  เหลืองวัฒนะโชติ สตรีศรีน่าน เทศบาลเมืองน่าน สพม.เขต 37
12 นายมนตรี   กันทาสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน เทศบาลเมืองน่าน อาชีวศึกษา
13 นางจงจินต์  ค่ายบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน เทศบาลเมืองน่าน อาชีวศึกษา
14 นางปุณณดา  ปราบริปู สตรีศรีน่าน เทศบาลเมืองน่าน สพม.เขต 37
15 นายชุมพล  พรหมโชติ สตรีศรีน่าน เทศบาลเมืองน่าน สพม.เขต 37
16 นายธีระพันธ์   เมธาเกษร น่านคริสเตียนศึกษา เทศบาลเมืองน่าน เอกชน
17 นางประทิน  สิทธิวงศ์ สตรีศรีน่าน เทศบาลเมืองน่าน สพม.เขต 37
18 นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์ สตรีศรีน่าน เทศบาลเมืองน่าน สพม.เขต 37
19 นางฐิติกานต์  ทองใบ น่านคริสเตียนศึกษา เทศบาลเมืองน่าน เอกชน
20 นางนัยนา     อิงคสวัสดิ์ อนุบาลอยู่วิทยา เทศบาลเมืองน่าน เอกชน
21 นางอรวรรณ    เวียงหก อนุบาลอยู่วิทยา เทศบาลเมืองน่าน เอกชน
22 นางอัจฉรา     พรรณมาลัย อนุบาลอยู่วิทยา เทศบาลเมืองน่าน เอกชน
23 นางเอมอร  สุมามาลย์ ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ สพม.เขต 37
24 นางทิวารัตน์   ใหม่จันทร์ ชุมชนบ้านดอนมูล เทศบาลตำบลดู่ใต้ สพป.น่าน เขต 1
25 นางสาวอริศรา    สะสม ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ สพม.เขต 37
26 นางพิสมัย  จิตตะ บ้านผาตูบ อบต.ผาสิงห์ สพป.น่าน เขต 1
27 นางชญานิศร์   รัศมีดำรงโรจน์ บ้านน้ำงาว อบต.บ่อ สพป.น่าน เขต 1
28 นายประสาตร์   ฟุ่มเฟือย บ้านถืมตอง อบต.ถืมตอง สพป.น่าน เขต 1
29 นางวันเพ็ญ  ใจมา บ้านถืมตอง อบต.ถืมตอง สพป.น่าน เขต 1
30 นางสาวคนึงนิจ    ณ น่าน บ้านห้วยมอญ อบต.เรือง สพป.น่าน เขต 1

ที่

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียน

อปท.

หมายเหตุ

31 นางนันทพร   เจริญรัมย์ บ่อสวกวิทยาคาร อบต.บ่อสวก สพม.เขต 37
32 นางนิภรณ์     บุญประเสริฐ บ้านน้ำครกใหม่ อบต.กองควาย สพป.น่าน เขต 1
33 นางจุฬาภรณ์  ยนต์นิยม บ้านสองแคว อบต.สะเนียน สพป.น่าน เขต 1
34 นางฐานนันท์    ตายอด บ้านละเบ้ายา อบต.สะเนียน สพป.น่าน เขต 1
35 นางพัศณียา   มีเกศ บ้านสะเนียน อบต.สะเนียน สพป.น่าน เขต 1
36 นางสายสวาท  สัมพันธ์สวาท บ้านไชยสถาน อบต.ไชยสถาน สพป.น่าน เขต 1
37 นายวราวุธ  จรัสธิอวน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์ศึกษาพิเศษ ฯ กองการศึกษาพิเศษ
38 นางสังเวียน  เจริญภัคดี ชุมชนบ้านบ่อแก้ว เทศบาลตำบลบ่อแก้ว สพป.น่าน เขต 1
39 นายสมศักดิ์  ต้นใส นาหมื่นพิทยาคม เทศบาลตำบลบ่อแก้ว สพม.เขต 37
40 นางพิณนภา  เพชรสุข ชุมชนบ้านนาทะนุง 127 อบต.นาทะนุง สพป.น่าน เขต 1
41 นางนิศากร  พุทธา อนุบาลเมืองลี อบต. เมืองลี สพป.น่าน เขต 1
42 นางรัตนาพันธ์    พลธนะ ชุมชนบ้านหลวง เทศบาลตำบลนาน้อย สพป.น่าน เขต 1
43 นางสาวพิกุล    ธิบุญเรือง บ้านนาราบ เทศบาลตำบลนาน้อย สพป.น่าน เขต 1
44 นางธันยภรณ์  ทภูมินทร์ บ้านนาไค้ อบต.บัวใหญ่ สพป.น่าน เขต 1
45 นางชนันธร  ปาฟอง บ้านสถาน อบต.สถาน สพป.น่าน เขต 1
46 นายปรีชา     มาอ้าย บ้านเป้า อบต.น้ำตก สพป.น่าน เขต 1
47 นางนงเยาว์   ทนันไชย บ้านบุ้ง อบต.นาน้อย สพป.น่าน เขต 1
48 นางนิภา   อุ่นถา บ้านสันทะ อบต.นาน้อย สพป.น่าน เขต 1
49 นางนพวรรณ์    งานวิชา บ้านหนองบัว เทศบาลตำบลศรีษะเกษ สพป.น่าน เขต 1
50 นางจินดา   เขื่อนคำ บ้านหนองห้า เทศบาลตำบลศรีษะเกษ สพป.น่าน เขต 1
51 นางณัฐพร  การศิริ บ้านหลวง อบต.ป่าคาหลวง สพม.เขต 37
52 นางสาวบุญพร้อม  แพทย์สมาน บ้านวังยาว อบต.ป่าคาหลวง สพป.น่าน เขต 1
53 นางทัศนีย์  สมศักดิ์ บ้านเป้า อบต.บ้านฟ้า สพป.น่าน เขต 1
54 นางรัตนา  อายุยืน รัฐราษฏร์นุเคราะห์ อบต.สวด สพป.น่าน เขต 1
55 นางมัลลิกา  ไชยชนะ บ้านพี้ใต้ อบต.บ้านพี้ สพป.น่าน เขต 1
56 นางคนึงจิต   สีชมภู วัดบุญยืน (ร.ร.พระปริยัติธรรม) เทศบาลตำบลเวียงสา สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
57 นางกัลยา  รุณวุฒิ ศรีเวียงสาวิทยาคาร เทศบาลตำบลกลางเวียง สพป.น่าน เขต 1
58 นายยุทธภูมิ  สุประการ ศึกษาสงเคราะห์ เทศบาลตำบลกลางเวียง กองการศึกษาพิเศษ
59 นางนงคราญ  เจริญพงษ์ สา เทศบาลตำบลกลางเวียง สพม.เขต 37
60 นายมณเฑียร  อิ่นแก้ว สา เทศบาลตำบลกลางเวียง สพม.เขต 37
61 นางสาวแจ่มศรี  พุทธวงศ์ ไทยรัฐวิทยา  45 (บ้านดอนแท่น) เทศบาลตำบลกลางเวียง สพป.น่าน เขต 1
62 นายคงวัฒน์  โนเลี่ยม กศน.อำเภอเวียงสา เทศบาลตำบลกลางเวียง กศน. จ.น่าน
63 นายธีระพนธ์   ยุธยศ บ้านนาเหลืองไชยราม อบต.นาเหลือง สพป.น่าน เขต 1
64 นางเรณู   อินรัตน์ ริ่มฝั่งน่านวิทยา อบต.นาเหลือง สพป.น่าน เขต 1
65 นางวราลักษณ์   จันต๊ะโมกข์ ชุมชนบ้านใหม่ อบต.ส้าน สพป.น่าน เขต 1

ที่

ชื่อ – นามสกุล

โรงเรียน

อปท.

หมายเหตุ

66 นางอรุณ  จันทร์คำเรือง ทุ่งศรีทอง อบต.ทุ่งศรีทอง สพป.น่าน เขต 1
67 นางศิริกุล  ลำขาว บ้านวัวแดง อบต.แม่สา สพป.น่าน เขต 1
68 นางถิรนันท์   โดยดี ตาลชุมพิทยาคม อบต.ตาลชุม อบจ.น่าน
69 นายนพดล   ศรีวิไชย จอมจันทร์วิทยาคาร อบต.จอมจันทร์ สพป.น่าน เขต 1
70 นางสมหวัง      เกี๋ยงแก้ว ขึ่งงามมงคล เทศบาลตำบลขึ่ง สพป.น่าน เขต 1
71 นางเพ็ญ  พิมสาร บ้านน้ำมวบ อบต.น้ำมวบ สพป.น่าน เขต 1
72 นางดำเนิน   ธรรมไชย ชุมชนน้ำปั้ว อบต.น้ำปั้ว สพป.น่าน เขต 1
73 นางจินดา  แก้วดี บ้านแม่ขะนิง อบต.แม่ขะนิง สพป.น่าน เขต 1
74 นางธัญยรัตน์   พลทิพย์ ยาบหัวนาวิทยา อบต.ยาบหัวนา สพป.น่าน เขต 1
75 นางสาวนิยดา   ปันทะลา บ้านสาคร อบต.แม่สาคร สพป.น่าน เขต 1
76 นางนงเยาว์   แก้วกุลฑล วัดท่าขาม ฯ อบต.ไหล่น่าน สพป.น่าน เขต 1
77 นางสังวาลย์   การบุญ บ้านม่วงเนิ้ง อบต.อ่ายนาไลย สพป.น่าน เขต 1
78 นายรัชวุฒิ  โนเขื่อน บ้านห้วยไฮ อบต.ฝายแก้ว สพป.น่าน เขต 1
79 นางอัมพร   ชุ่มวงศ์ น่านปัญญานุกูล อบต.ฝายแก้ว กองการศึกษาพิเศษ
80 นางวรวีร์   สวัสดิสุข น่านนคร อบต.นาปัง สพม.เขต 37
81 นางอรทัย   วิชัยยา ศรีนครน่าน อบต.เมืองจัง สพม.เขต 37
82 นางปราณี      สอนธรรม บ้านน้ำแก่นกลาง อบต.น้ำแก่น สพป.น่าน เขต 1
83 นางราตรี  สุยาว บ้านน้ำเกี๋ยน อบต.น้ำเกี๋ยน สพป.น่าน เขต 1
84 นางสาวจิราภรณ์     มงคล บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 อบต.ท่าน้าว สพป.น่าน เขต 1
85 นายเจริญ     ฝายนันทะ สบยาง อบต.ป่าแลวหลวง สพป.น่าน เขต 1
86 นางอทิตยา    ปิมปา สันติสุขพิทยาคม อบต.ดู่พงษ์ สพม.เขต 37
87 นางจิราภรณ์   เชียงจันทร์ บ้านดู่พงษ์ อบต.ดู่พงษ์ สพป.น่าน เขต 1
88 นางจันทร์เพ็ญ    จิตอารี บ้านโป่งคำ อบต.ดู่พงษ์ สพป.น่าน เขต 1
89 นายเจริญชัย  คีรีสัตยกุล บ้านดอนไพรวัลย์ อบต.พงษ์ สพป.น่าน เขต 1
90 นายอดุลย์  จิตอารี บ้านปางช้าง อบต.พงษ์ สพป.น่าน เขต 1
91 นางรัชฎาพร      สุทธิบุตร บ้านพรหม เทศบาลตำบลหนองแดง สพป.น่าน เขต 1
92 นางสาวมาลินี   อนุรักษ์ แม่จริม เทศบาลตำบลหนองแดง สพม.เขต 37
93 นางเพ็ญลักษณ์ พรหมสกุลปัญญา แม่จริม เทศบาลตำบลหนองแดง สพม.เขต 37
94 นางสาวพันธ์ประภา  สอนนนท์ฐีกูล บ้านน้ำปาย อบต.หมอเมือง สพป.น่าน เขต 1
95 นางสุดาพร    คุณยศยิ่ง บ้านน้ำพาง อบต.น้ำพาง สพป.น่าน เขต 1
96 นางวราภรณ์    คำดอน บ้านน้ำพาง อบต.น้ำพาง สพป.น่าน เขต 1
97 นางภัณฑิรา  ต๊ะน้อย บ้านก้อ อบต.แม่จริม สพป.น่าน เขต 1

ที่

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

อปท.

หมายเหตุ

98

นางนงนุช วงศ์วิเศษ ท่าวังผาพิทยาคม เทศบาลต.ท่าวังผา สพม.เขต ๓๗

99

นางพัทธนันท์ พิพิธธนวงศ์ ท่าวังผาพิทยาคม เทศบาลต.ท่าวังผา สพม.เขต ๓๗

100

นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน์ ท่าวังผาพิทยาคม เทศบาลต.ท่าวังผา สพม.เขต ๓๗

101

นางสดใส สวนยศ ริมป่าคา เทศบาลต.ท่าวังผา สพป.น่าน เขต ๒

102

นายฉัตรชัย เนตรวีระ อนุบาลนิธากร เทศบาลต.ท่าวังผา เอกชน

103

นางจีรันดา ยากับ บ้านพร้าว อบต.ยม สพป.น่าน เขต ๒

104

นางวนิดา เกตุวัง เมืองยมวิทยา อบต.ยม สพม.เขต ๓๗

105

นางปราณี ธนะวงค์ บ้านเชียงแล  นาทราย อบต.ริม สพป.น่าน เขต ๒

106

นางณัฐกานต์ คำภีระ ชุมชนบ้านดอนตัน อบต.ศรีภูมิ สพป.น่าน เขต ๒

107

นายเฉลิม อินทะนะ บ้านนาฝ่า อบต.จอมพระ สพป.น่าน เขต ๒

108

นางอัมพัน ปาละ นาหนุน1 – ปิตุราษฎร์ อบต.แสนทอง สพป.น่าน เขต ๒

109

นางสาวราตรี อุดทา น้ำพุร้อน อบต.ผาทอง สพป.น่าน เขต ๒

110

นายจักวรรดิ์ ญาณกรสกุล บ้านสบเป็ด อบต.ผาตอ สพป.น่าน เขต ๒

111

นางอุบล กุลสุทธิ์ ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 อบต.ตาลชุม สพป.น่าน เขต ๒

112

นางนุชนาถ วิทยา บ้านปง อบต.ตาลชุม สพป.น่าน เขต ๒

113

นางผ่องศรี ภูคา ไตรคามราษฎร์บำรุง อบต.ป่าคา สพป.น่าน เขต ๒

114

นางณัฐกา คำวัง หนองบัวพิทยาคม อบต.ป่าคา สพม.เขต ๓๗

115

นางปรานอม อินบรรเลง วรนคร เทศบาล ต.ปัว สพป.น่าน เขต ๒

116

นางอำเพียร จึงตระกูล บ้านปรางค์ เทศบาล ต.ปัว สพป.น่าน เขต ๒

117

นายจำนง ไชยปรุง วิทยาลัยการอาชีพปัว เทศบาล ต.ปัว อาชีวศึกษา

118

นางนฤมล สมมิตร ปัว เทศบาล ต.ปัว สพม.เขต ๓๗

119

นายบุญนาค ไชยศิลป์ บ้านปรางค์ เทศบาล ต.ปัว สพป.น่าน เขต ๒

120

นายสุวิทย์ สวนดอกไม้ บ้านร้อง เทศบาล ต.ปัว สพป.น่าน เขต ๒

121

นางสาวจรินทร ภู่อารยะ ปัว เทศบาล ต.ปัว สพม.เขต ๓๗

122

นายธวัชชัย สมมิตร ปัว เทศบาล ต.ปัว สพม.เขต ๓๗

123

นางสมศรี ใจการณ์ บ้านป่าหัด เทศบาล ต.ปัว สพป.น่าน เขต ๒

124

นางวรวรรณ จันตระ วรนคร เทศบาล ต.ปัว สพป.น่าน เขต ๒

125

นางปิ่นทิพย์ หาญยุทธ ชุมชนศิลาแลง เทศบาล ต.ศิลาแลง สพป.น่าน เขต ๒

126

นางสาวธัญญาพัทธ์ จันต๊ะวงค์ เมืองแงง อบต.แงง สพม.เขต ๓๗

127

นางวีรวรรณ คำเทพ บ้านส้าน อบต.สถาน สพป.น่าน เขต ๒

128

นางพรรณิกา ปัญญาภู สหราษฎร์ อบต.ป่ากลาง สพป.น่าน เขต ๒

129

นางปิยะนุช พุดหอม บ้านป่ากลาง อบต.ป่ากลาง สพป.น่าน เขต ๒

130

นางอรนันท์ สิทธิชัย บ้านห้วยท่าง อบต.ไชยวัฒนา สพป.น่าน เขต ๒

131

นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ บ้านนาวงศ์ อบต.เจดีย์ชัย สพป.น่าน เขต ๒

ที่

ชื่อ – นามสกุล

 

โรงเรียน

อปท.

หมายเหตุ

132

นายภิรมย์ เสรีนวกุล บ้านปางยาง อบต.ภูคา สพป.น่าน เขต ๒

133

นางพิสมัย ท้าวบุญเรือง บ้านปงสนุก อบต.เจดีย์ชัย สพป.น่าน เขต ๒

134

นางเนตรนรินทร์ วีระเชวงกุล สกาดพัฒนา อบต.สกาด สพป.น่าน เขต ๒

135

นางพิกุล สุทธหลวง จอมแจ้ง อบต.วรนคร สพป.น่าน เขต ๒

136

นางทัศนีย์ จันทโคตร บ้านน้ำยาว อบต.อวน สพป.น่าน เขต ๒

137

นายชนุตม์ ริพล ชุมชนศิลาเพชร อบต.ศิลาเพชร สพป.น่าน เขต ๒

138

นางสาวจงรักษ์ ใหม่คำ ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อบต.ศิลาเพชร สพม.เขต ๓๗

139

นางนิศากร มูลคำ บ้านสบกอน เทศบาล ต.เชียงกลาง สพป.น่าน เขต ๒

140

นางบุษบา โพธิรินทร์ ไตรราษฎร์สามัคคี เทศบาล ต.เชียงกลาง สพป.น่าน เขต ๒

141

นางสะใบทิพย์ ศิริวัฒนานนท์ เชียงกลาง ประชาพัฒนา เทศบาล ต.เชียงกลาง สพม.เขต ๓๗

142

นางอรพรรณ อินทะรังษี ชุมชนรัชดาภิเษก เทศบาล ต.เชียงกลาง สพป.น่าน เขต ๒

143

นางดวงฤทัย ยะตุ้ย ชุมชนบ้านเจดีย์ เทศบาล ต.เชียงกลาง สพป.น่าน เขต ๒

144

นางรจนา ขันทะสีมา พระพุทธบาทวิทยา เทศบาล ต.พระพุทธบาท สพป.น่าน เขต ๒

145

ว่าที่ร้อยตรีสาคร สุวรรณโภค บ้านหนอง อบต.เชียงกลาง สพป.น่าน เขต ๒

146

นางนิตยา พุ่มทอง บ้านดอนแก้ว อบต.พระธาตุ สพป.น่าน เขต ๒

147

นางวิไลวรรณ มั่งคั่ง บ้านดอนสบปือ อบต.เปือ สพป.น่าน เขต ๒

148

นายพิเชษฐ์ บุญทวี ทุ่งช้าง เทศบาล ต.ทุ่งช้าง สพม.เขต ๓๗

149

นางฉลองขวัญ กันตะนา ชุมชนบ้านทุ่งช้าง เทศบาล ต.ทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต ๒

150

นายชัยพงษ์ วิสุทธิ์อัมพร บ้านเวียงทอง อบต.และ สพป.น่าน เขต ๒

151

นางประนอม อรุณานันท์ ไทยรัฐวิทยา 98 อบต.งอบ สพป.น่าน เขต ๒

152

นายศักดิ์ณรินทร์ อินทำ ปางแก อบต.ทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต ๒

153

นายกีรติ กิวัฒนา บ้านน้ำเลียง อบต.ปอน สพป.น่าน เขต ๒

154

นางกาญจนา ศรีละครเลิศ บ้านปางกอม อบต.ชนแดน สพป.น่าน เขต ๒

155

นายจำลอง ไชยยา บ้านสองแคว อบต.นาไร่หลวง สพป.น่าน เขต ๒

156

นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์ ไตรเขตฯ อบต.นาไร่หลวง สพม.เขต ๓๗

157

นายธวัชชัย ยวงคำ บ้านผาสิงห์ เทศบาลต.ยอด สพป.น่าน เขต ๒

158

นายสงคราม มโนการณ์ หม่อมเจ้าเจริญใจ อบต.ขุนน่าน สพป.น่าน เขต ๒

159

นางสาววนัสนันท์ สนโต บ้านห้วยฟอง อบต.ขุนน่าน สพป.น่าน เขต ๒

160

นายกฤตน์ ปัทถาพงษ์ บ้านห้วยฟอง อบต.ขุนน่าน สพป.น่าน เขต ๒

161

นายจีระพงษ์ คำแสน บ้านด่าน อบต.ขุนน่าน สพป.น่าน เขต ๒

162

นายกิตติศักดิ์ ศรีทุมมา มัธยมพระราชทาน อบต.ห้วยโก๋น สพม.เขต ๓๗

163

นางสิริกร จันต๊ะวงค์ บ้านปางหก อบต.ห้วยโก๋น สพป.น่าน เขต ๒

164

นายประทีบ คำตัน บ้านบ่อหยวก  อบต.บ่อเกลือเหนือ สพป.น่าน เขต ๒

165

นางสาวจริญญา หมดมลทิน บ้านขุ่นน้ำน่าน  อบต.บ่อเกลือเหนือ สพป.น่าน เขต ๒

166

นางกัลยา อุปจักร์ บ่อเกลือ อบต.บ่อเกลือใต้ สพม.เขต ๓๗

167

นางภคธีรา อุปจักร์ บ้านบ่อหลวง อบต.บ่อเกลือใต้ สพป.น่าน เขต ๒

168

นางสาวเบญจมาศ เจียวก๊ก บ้านนาขวาง อบต.บ่อเกลือใต้ สพป.น่าน เขต ๒

169

นางพุทธชาด วัฒนสกุลไทย บ้านห่างทางหลวง อบต.ภูฟ้า สพป.น่าน เขต ๒

170

นางนงนุช ล้อธรรมา บ้านสว้า อบต.ดงพญา สพป.น่าน เขต ๒

ครูสอนดี ของเทศบาลเมืองน่าน

http://www.nancity.go.th/board//viewtopic.php?f=10&t=1387

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s