คณะกรรมการ

kuth

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดน่าน
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน

——————————————–
ตามที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดน่านโดยมี นายนรินทร์ เหล่าอารยะ เป็นผู้ดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน และมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดน่าน จำนวน 5,000 คน ได้รับการพัฒนาด้านทักษะและการเรียนรู้ โดยมีกลไกของจังหวัดสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผนและติดตามการพัฒนาการจัดการการเรียนรู้เด็กและเยาวชน และพัฒนากระบวนการเชื่อมโยงกลไกและข้อมูลนำสู่การวางแผนและกำกับติดตามการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ เกิดแผนการพัฒนายกระดับการศึกษาของจังหวัด
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน โครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดน่าน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดน่านเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และหลังจากได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฯได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการฯจึงมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ให้จัดตั้งคณะกรรมการฯเพิ่มเติม ดังนี้
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประกอบด้วย
1. นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดน่าน
2. ว่าที่รต.สมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดน่าน
3. นายเสรี พิมพ์มาศ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำโครงการฯ
4. นายเสริมศักดิ์ หาญยุทธ ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต 2
5. นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่านเขต ๑
6. นายนิวัฒน์ ไชยเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1
7. นายสมัย ธนะศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
8. นายชัยวิทย์ ธรรมสละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2
9. นายสมเกียรติ รัตนวิฑูรย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต ๑
10. นายสมเพ็ชร สิทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาน่าน เขต ๒
11. นายวัฒนา พีระพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
12. นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
13. นางรติพร บุญคง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
14. นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
15. นางระเบียบ สิทธิชัย ศึกษานิเทศ สำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
16. นายมานพ ตรัยตรากุล ศึกษานิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒
17. นายภาวัต สัตยวงศ์ ภาคประชาชนคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
18. นายสมเจตน์ วิมลเกษม ข้าราชการบำนาญครูภูมิปัญญา จังหวัดน่าน
19. นางณัฏฐ์รดา ธิติพัฒน์ภูริกุล นักบริหารการศึกษา ๖ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน จังหวัดน่าน
20. นางวริญญา นรินทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 21. นางสาวรุ่งทิวา มูลคำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงาน- ทั่วไป องค์การบริหารส่วน จังหวัดน่าน
22. นางสาวผุสดารัตน์ ชัยเดช ผู้ประสานงานโครงการฯ
มีหน้าที่ ร่วมดำเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ การติดตั้งกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากลไกการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน พร้อมพัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ดำเนินการในการยกระดับจังหวัด และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนภายในจังหวัดน่านร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯชุดเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่กลุ่มเป้าหมายและจังหวัด ตามเป้าประสงค์ของโครงการฯ
สำหรับการบริหารด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเด็กและเยาวชน (สสค.)โดยเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนรินทร์ เหล่าอารยะ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
ประธานศูนย์ปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดน่าน

Advertisements